وبلاگ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com 2020-04-03T12:46:56+01:00 text/html 2020-03-30T06:17:30+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی شبکه آموزشی کنگره ۶۰ http://hosnani.mihanblog.com/post/1387 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>«به نام قدرت مطلق الله»</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">به همت سایت کنگره ۶۰ شبکه مجازی آموزشی کنگره راه اندازی گردید، امید است تا با حمایت اعضای کنگره ۶۰ این قبیل پیشرفت‌ ها در عرصه فناوری اطلاعات ادامه داشته باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2020-03-06T04:41:19+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی جهان بینی؛ روزهای چهارشنبه وادی هفتم و تاثیر آن روی من http://hosnani.mihanblog.com/post/1385 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی با دستور جلسه وادی هفتم و تأثیر آن روی من، در تاریخ 98/12/14 راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.&nbsp;</span></span></div><h1 style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7214(1).JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; font-size: 12px; width: 600px; height: 450px;"></h1> text/html 2020-03-06T04:35:58+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی جلوگیری از کرونا http://hosnani.mihanblog.com/post/1384 <div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="justify" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#ff0000"><br></font></div><div align="justify" style="font-size: 12px; color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نام این نوع ویروس از خوشه های تاج مانند که در سطح آن وجود دارد گرفته شده است. ویروس کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که بیشتر خفاش ها، خوک ها و پستانداران کوچک را آلوده می کنند. طبق موارد مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، در موارد نادر، مواردی است که دانشمندان آن را زونوتیک می نامند، به این معنی که می توانند از حیوانات به انسان منتقل شوند.</font></div><div align="justify" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img align="bottom" alt="" border="0" hspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/34732/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/corona-virus02-1.jpg" vspace="0" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: none; margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"></div> text/html 2020-02-12T14:22:42+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com/post/1382 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="3">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پنجمین جلسه از دوره چهاردهمین سـری کارگاه های آموزشی خصوصی&nbsp; ویژه آقایان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر در</span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمایندگی حسـنانی&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">"وادی ششم و تاثیر آن روی من "</span></b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;با استادی راهنمای محترم "&nbsp;</span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>سعید</b></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>"</b>&nbsp;و نگهبانی مسافر"<b>محمد</b>"&nbsp;و دبیری&nbsp; مسافر"<b>محمد</b>"&nbsp;روز چهارشنبه مورخ</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">98/11/</span><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">23</span></font><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">راس ساعت 17شروع&nbsp;</span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بکار نمود.</span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%D9%85/01.jpg" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سخنان استاد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">حکم عقل چگونه می‌تواند اجرا شود ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">اولین چیزی که برای یک مسافر مهم است باید بداند کجای کار قرار دارد و در چه جایگاهی است و نسبت به جایگاهی که دارد باید وظیفه ی خود را به درستی انجام دهد. زمانی که من وارد تاریکی‌های اعتیاد شدم تنها چیزی که ندیدم مواد مخدری بود که مصرف می‌کردم که حالم خوب شود و به چیزهای دیگر فکر نمی‌کردم و بدون این‌که تحقیقی انجام دهم و یا تفکری بنمایم که آینده من با مصرف مواد به کجا خواهد رسید. قاعدتاً نتیجه خوبی نگرفتم و در تاریکیها فرورفتم.<o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: right;"><br></div></div> text/html 2020-02-12T13:48:27+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو http://hosnani.mihanblog.com/post/1383 <div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="width: 755px; float: right; margin-left: 8px;"><div style="width: 755px;"><div class="NewsTitle" style="font-family: Zar; font-size: 14pt; text-align: right; color: rgb(0, 54, 99);"><h1 style="font-size: 17pt; padding: 0px;">کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو</h1></div><div style="clear: both;"><div id="NewsPointDiV" style="float: right;"><div id="NewsAddPoint" class="NewsAddPoint" style="float: left; width: 38px; height: 24px; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 3px; direction: ltr; color: rgb(107, 176, 32); font-size: 14pt; font-family: Raavi; font-weight: bold; cursor: pointer; margin-right: 1px; margin-left: 1px;"><div class="Plus" style="font-size: 16pt; float: left; margin-right: 2px; margin-left: 8px; line-height: 28px;">+</div><div class="One" style="font-size: 14pt; float: left; line-height: 30px;">1</div></div><div class="NewsPointArrow" style="width: 6px; height: 26px; background-image: url(&quot;Image/NewsPointArrow.jpg&quot;); float: left;"></div><div class="NewsPoint" style="float: left; height: 19px; border-top: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-right: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-image: initial; border-bottom-right-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; padding: 3px 5px 2px 4px; color: rgb(102, 102, 102); border-left: none;">14</div></div><div style="float: left; text-align: right; margin-top: 5px; width: 280px;"><div style="float: right;">موضوع :&nbsp;<span style="color: rgb(0, 94, 32);">کارگاه های آموزشی کنگره 60</span></div><div style="float: left;"><a style="color: rgb(0, 54, 99); cursor: pointer;">نسخه قابل چاپ</a></div></div><div style="clear: both;"></div></div><div style="color: rgb(93, 155, 210); margin-top: 2px;"><div class="Box" style="border: 1px solid rgb(118, 212, 238); border-radius: 8px; padding: 6px; text-align: center;">فایل صوتی</div></div></div></div><div style="height: 140px; width: 224px; float: left; margin-top: 8px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/fwfwefwfwef.jpg" alt="کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو" title="کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وظایف راهنما و رهجو" style="border: none; width: 224px; height: 140px;"></div><div style="clear: both;"></div></div><div style="font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; width: 987px; clear: both;"><div style="float: right; width: 750px; padding-left: 8px; color: rgb(70, 70, 70); line-height: 18px;"><h1 style="font-size: 17pt; text-align: right; color: rgb(0, 54, 99); padding: 0px;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه هفتم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه «<span dir="LTR">وظایف راهنما و رهجو</span>»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 ساعت 8:45 آغاز به کار کرد.</span></span></h1><p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/dedqw.jpg" style="border: none; width: 600px; height: 337px;"></p></div></div> text/html 2020-02-10T15:51:40+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com/post/1380 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-size: medium;">"به نام قدرت مطلق الله"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">چهارمین جلسه از دوره چهادهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در&nbsp;نمایندگی حسـنانی&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-size: 14px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">"وادی ششم و تاثیر آن بروی من&nbsp;</span></b><b style="font-size: 14px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">"</span></b><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;با استادی راهنمای محترم&nbsp;&nbsp;<b>"آقا وحید</b></span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>"</b>&nbsp;و نگهبانی موقت مسافر"<b>سجاد</b>"&nbsp;و دبیری موقت مسافر"<b>سینا</b>"&nbsp;روز دوشنبه مورخ 98/11/21 راس ساعت 17شروع بکار نمود.</span></div><div><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF/%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20%20%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF/01.jpg" alt=""></div><div><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سخنان استاد: <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خدا را شاکرم که در این جایگاه آموزشی قرارگرفته‌ام تا آموزش بگیرم. من 4 سال پیش که وارد کنگره شدم، چون مصرفم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>متادون بود و کلینیک زیاد می‌رفتم توقع دارویی را داشتم که من را از حالت اضطراب و ترس خارج کند و به آن حالت طبیعی برگرداند، اغلب دوستانی که تازه‌وارد کنگره 60 می‌شوند همین شرایط را دارند. شخص خود من در بدو ورود وقتی در مورد وادی‌ها صحبت می‌شد پیش خود می‌گفتم وادی چه هست.<o:p></o:p></span></p></div></div> text/html 2020-02-10T15:34:52+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی پیام آزمون داخلی http://hosnani.mihanblog.com/post/1381 <div style="text-align: center;"><div><font size="4">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div><img src="http://up.c60.ir/repository/19814/H.98.01.22/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%20(Copy).jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3">اطلاعیه برگزاری امتحان داخلی نمایندگی حسنانی تاریخ 98/11/26راس ساعت 15:30&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منابع امتحانی آزمون شماره 3 :&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">1)کتاب عشق : وادی شش و هفت</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3">2)سی دی : چراغ و طلب ظلم</font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3">3)کتاب 14 مقاله : از صفحه 172 الی 234</font></div></div></div> text/html 2020-02-10T14:02:17+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی مصاحبه http://hosnani.mihanblog.com/post/1378 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>مصاحبه با یکی از خدمتگذاران محترم OT</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/ot/01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:14.2pt;text-align:justify; text-justify:inter-ideograph;text-indent:-28.4pt;tab-stops:161.65pt"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Titr&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; 1</span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">_به رسم کنگره خودتان را معرفی کنید؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-14.2pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp; &nbsp; سلام حمید رضا هستم یک مسافر تخریب حدود 30 سال انتی ایکس مصرفی شیره و شیشه روش درمان </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">DST&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> داروی درمان شربت </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span> به مدت 10 ماه سفر کردم به راهنمایی آقای مجتبی در حال حاظر 7ماه و 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; روز ا است که آزاد و رها هستم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-14.2pt;text-align:justify; text-justify:inter-ideograph"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp;2_شما خود یکی از فعالان قسمت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">شعبه می باشید از اصلی ترین وظایف خود برای ماتوضیح &nbsp;&nbsp;دهید؟ <o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-14.2pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">&nbsp;&nbsp; مسئولان و فعالان وظیفه دارند نامه های کمک راهنماها را ثبت دفتر کنند و آنها را نظارت کنند یکی از اصلی &nbsp; &nbsp; &nbsp;ترین کاراهای آن ها قسمت فالوآپ می باشد یک ماهگی ، شش ماهگی و یک سالگی باید نظارت شود</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:-14.2pt"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></p></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:14.2pt;text-indent:-28.4pt; tab-stops:161.65pt"><span dir="RTL"></span><br></p></div> text/html 2020-02-08T16:39:47+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60؛ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com/post/1377 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-size: medium;">"به نام قدرت مطلق الله"</b></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پنجمین جلسه از دوره چهاردهم سری کارگاه های آموزشی عمومی &nbsp;ویژه مسافران و همسفران کنگره 60 در نمایندگی حسنانی با دستور جلسه&nbsp;<b>"وادی ششم وتاثیر آن روی من</b></span><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">"</b><span style="text-align: -webkit-center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</b><font size="3" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">با استادی مسافر</font><font style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">&nbsp;</b></font></span><span style="text-align: -webkit-center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">محمدنادعلیان</b></font></span><b style="font-size: 12px;"><span style="text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></span></b><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و نگهبانی مسافر&nbsp;</span><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">امیر</b><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;و دبیری مسافر&nbsp;</span><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">محمد&nbsp;</b><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز شنبه مورخ</span><span style="text-align: center; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><b style="text-align: center; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">98/11/</b><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">19</b><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</b><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">راس ساعت&nbsp;</span><b style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">17</b><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86/01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="text-align: right;color: rgb(34, 34, 34); "><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خدارا شاکرم که دراین جایگاه آموزشی قرار گرفته ام تا آموزش بگیرم، ما در کنگره 60فرهنگ لغت جداگانه ای داریم که یکی از آنها همان قضیه عقل می باشد. تعریف عقل: انسان از دو بخش ساخته شده است، یکی صور آشکار است، همان جسم وفیزیک انسان است و قسمت دوم صور پنهان و یا جان که همان جان از بخش های مختلف تشکیل شده، نفس, عقل، روح، ذهن، آرشیو و کالبدهای هفت گانه که یک بخش آن همان موضوع عقل است که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم.<o:p></o:p></span></p></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><br></div></div> text/html 2020-02-08T16:37:28+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی مقاله و دلنوشته http://hosnani.mihanblog.com/post/1379 <div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>به نام قدرت مطلق الله</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b>مقاله ای در باب وادی ششم وتاثیر آن روی من از راهنمای محترم آقای مجید آثارجو</b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C/02.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">بهشت وجهنم و نگاهی به وادی ششم <o:p></o:p></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">حقیقت بهشت وجهنم فراتر از درک ما انسان‌ها در این جهان خاکی است .به همین خاطر در کتاب آسمانی از تمثیل‌های استفاده‌شده تا برای ما قدری قابل‌درک و حس باشد .مثل بهشت به‌صورت باغ‌های بسیار زیبا، باصفا وبی مانند است که قابل‌مقایسه با باغ‌های این جهان نیست.بهشت این‌گونه توصیف‌شده که در آن افراد از نعمت‌ها و لذت‌هایی ازجمله احترام مخصوص،محیط وصلح و صفا، امنیت، دوستان باوفا برخوردهای پرازمحبت،احساس خشنودی خدا،نظر رحمت خدا و در کل به دست آوردن آنچه راکِه بخواهند یا همان شو بشود برخوردارند .</span></span></div> text/html 2020-02-08T15:44:10+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی پیام رهایی http://hosnani.mihanblog.com/post/1376 <div style="text-align: center;"><div><font size="3"><b>به نام قدرت مطلق الله&nbsp;</b></font></div><div><font size="3">امروز شاهد رهایی دو تن از&nbsp; اعضای نمایندگی حسنانی بودیم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/rahayi/98.11.19/01.jpg" alt=""></div><div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">اعلام سفر مسافر حمید:</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3">سلام دوستان&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">حامد&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">هستم یک مسافر ، تخریب 6 سال ،آنتی ایکس&nbsp; هروئین مدت سفر 11ماه، روش درمان DST ، داروی درمان شربت OT ، مدت رهایی 9 روز ، نام راهنمای محترم آقای شیرزاد.</span></div></div></div> text/html 2020-02-08T13:49:04+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی گزارش تصویری http://hosnani.mihanblog.com/post/1375 <div style="text-align: center;"><font size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">گزارش تصویری از پارک طالقانی در مورخ 98/11/19&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9/98.11.19/01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-02-05T14:08:34+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com/post/1374 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><b><font size="3">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چهارمین جلسه از دوره چهاردهمین سـری کارگاه های آموزشی خصوصی&nbsp; ویژه آقایان&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر در</span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نمایندگی حسـنانی&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">"OT "</span></b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;با استادی راهنمای محترم "&nbsp;</span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>ولی الله</b></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b>"</b>&nbsp;و نگهبانی مسافر"<b>محمد</b>"&nbsp;و دبیری&nbsp; مسافر"<b>محمد</b>"&nbsp;روز چهارشنبه مورخ</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">98/11/</span><font size="3"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">16</span></font><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">راس ساعت 17شروع&nbsp;</span><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بکار نمود.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86/01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: right;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سخنان استاد:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">خداوند را شاکر و سپاس گذارم که امروز فرصتی داد تا بتوانم در خدمتتان باشم و از حضورتان استفاده نمایم و آموزش بگیرم این هفته دستور جلسه در مورد </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">می‌باشد قبل از این‌که بخواهم به اصل موضوع بپردازم <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یکی از آفت‌ها و یا ویروس‌هایی که من معتقدم می‌تواند انسانی را که از تاریکی خارج‌شده یا قصد خروج از تاریکی دارد یا حتی انسان‌های معمولی بیرون را به عمق تاریکی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ببرد ویروسی است بنام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عادی شدن یک نعمت .اگر بخواهم مثال بزنم این است که وقتی می‌خواهیم آب بخوریم شیر آب‌ را باز می‌کنیم یا وقتی در داخل حمام هستیم دوش باز است ولی غافل از این هستیم که در همان زمانی که شیر آب‌ را باز می‌کنیم تایک لیوان آب بخوریم‌ دو میلیارد انسان درروی زمین یا درواقع سی درصد مردم جهان را تشکیل می دهند دسترسی به آب‌های سالم و آشامیدنی ندارند .<o:p></o:p></span></span></p></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div> text/html 2020-02-05T13:26:04+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی ششم http://hosnani.mihanblog.com/post/1373 <p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><span style="font-size: 13px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه ششم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه «<span dir="LTR">وادی ششم</span>»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 8:30 آغاز به کار کرد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/124545145654(1).jpg" style="border: none; width: 600px; height: 337px;"></p> text/html 2020-02-03T14:46:07+01:00 hosnani.mihanblog.com مهرداد محمدی کارگاه آموزشی خصوصی کنگره60؛ نمایندگی حسنانی http://hosnani.mihanblog.com/post/1372 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b style="font-size: medium;">"به نام قدرت مطلق الله"</b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">سومین جلسه از دوره چهادهم سـری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در&nbsp;نمایندگی حسـنانی&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-size: 14px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">"OT&nbsp;</span></b><b style="font-size: 14px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.5pt;">"</span></b><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">&nbsp;با استادی راهنمای محترم&nbsp;&nbsp;<b>"آقای کوروش</b></span><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>"</b>&nbsp;و نگهبانی مسافر"<b>حمید رضا</b>"&nbsp;و دبیری مسافر"<b>سینا</b>"&nbsp;روز دوشنبه مورخ 98/11/14 راس ساعت 17شروع بکار نمود.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: start;"><span style="text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/40129/آقای ابراهیم صادقی/کوروش OT/01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; font-size: 12px; "><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">سخنان استاد:<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; line-height: 18px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">دستور جلسات کنکره 60 همیشه شامل مفهوم و پیام قانونی است که به ما در جهت رهایی و افزایش آگاهی کمک می‌کند . دستور جلسه </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="FA">هم از این قانون مستثنا نیست . ابتدا روند به وجود آمدن </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">تا به امروز را خدمتتان عرض می‌کنم . همان‌طور که در کتاب 60 درجه اشاره شد ، آقای مهندس سفر خود را با تریاک انجام داده‌اند که سفر کردن با همین تریاک تا سال 1386 به‌صورت خوراکی و یا کشیدنی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>انجام می‌شد . سفر کردن با تریاک مشکلات متعدد به همراه داشت . اول این‌که ارتباط من با فروشنده مواد مخدر و ساقی قطع نمی‌شد و همین می‌توانست باعث کم‌وزیاد مصرف کردن من باشد . در سال 86 فرایند تولید شربت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> توسط آقای مهندس به مرکز مطالعات اعتیاد ارائه شد . این اتفاق زمانی افتاد که اعتیاد جرم محسوب می‌شد . ازآنجا بود که شربت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شکل گرفت . همان‌طور که می‌دانیم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">مخفف اپیوم تینکچر است . به هر محلولی که در الکل شکل می‌گیرد تینکچر می‌گویند . حال سؤال پیش می‌آید که چرا باید درصدی از <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شربت </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">OT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را الکل تشکیل دهد؟ درحالی‌که ما مصرف‌کننده‌ها همیشه این ذهنیت را داشتیم که الکل و تریاک خنثی‌کننده یکدیگر هستند .&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p></span></font></p></div><div style="text-align: right;color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; "><br></div></div>